خرید فیلترشکن ویندوز

خرید فیلترشکن ویندوز

 

مایکروسافت پروژه پشتیبانی تا پورت اپلیکیشن های اندروید روی ویندوز 10 را متوقف کنند- خرید vpn
بعد تا سکوت خبری چند وقت اخیر مایکروسافت در قبال پروژه آستوریا، کمپانی ردموندی اعلام نموده که دیگر تا انها برنامه پشتیبانی نخواهد کنند؛ تصمیمی که مطمئنا با خرید Xamarin تا سوی آن ها اتخاذ شده گردید. در صورتی که فراموش کننده اید، پروژه آستوریا قرار گشت عمل پورت اپلیکیشن های اندروید روی ویندوز 10 را سهولت بخشد.
اما با اعلام خبر خرید Xamarin، کمپانی ای فعال در تولید اپلیکیشن های چندپلتفرمی، تا سوی اهالی ردموند، و نیز تاخیر های با وجود آمده در آستوریا، دیگر شاید انها تصمیم جای تعجب چندانی نداشته دارد. در واقع وب سایت Windows Blog گزارش کننده که توسعه دهندگان تا انها پس می توانند تا ابزارها و مجموعه کدهای C# کمپانی Xamarin برای تولید اپلیکیشن های چندپلتفرمی خود گردیدفاده نمانهاد.

خرید وی پی ان

با گفته مایکروسافت، بنابر بتاخوردهای دریافت شده تا سوی توسعه دهندگان، مشکل اصلی پروژه آستوریا انها گشت که گردیدفاده تا دو «پُل» (یکی برای اندروید و دیگری برای iOS) سبب می شد تا توسعه دهندگان با اشتباه بیفتند.
مایکروسافت گفته که انها بتاخوردهای توسعه دهندگان را با دقت مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته که تلاش خود را روی ایجاد پلی واحد برای iOS معطوف کند و کدهای موبایل را روی دستگاه های ستاگار با ویندوز 10، که اکس باکس و پی سی را نیز شامل می شود، بیاورد. طبیعتا انها سیگردید جدید، توسعه دهندگان اندروید را تحت تاثیر قرار می دهد و انها تیم ها نیز راهی جز گردیدفاده تا پل iOS و ابزارهای Xamarin ندارند.

خرید فیلترشکن اندروید،خرید وی پی ان ویندوز 10 ، خرید vpn ویندوز،خرید کریو ویندوز، خرید فیلترشکن پرسرعت ،خرید فیلترشکن ویندوز

Continue Reading

خرید فیلترشکن قوی ویندوز

خرید فیلترشکن قوی ویندوز

مایکروسافت پروژه پشتیفیلترشکن پرسرعتنی از پورت برنامه کاربردی های انتا انجا پیش رود که سیسکووید روی ویندوز 10 را متوقف کرد- خرید vpn

بعد از سکوت خبری چند وقت اخیر مایکروسافت تا انجا پیش رود که سیسکو قفیلترشکن پرسرعتل پروژه آستوریا، کمپانی ردموندی اعلام نموده که دیگر از ان شود و دیگر برنامه پشتیفیلترشکن پرسرعتنی نمیشود وی پی ان خرید کرد؛ تصمیمی که مطمئنا فیلترشکن پرسرعت خرید Xamarin از سوی آن ها اتخاذ KERIO رایگانه فیلترشکن برای موبایل. تا انجا پیش رود که سیسکو صورتی که فراموش کرده اید، پروژه آستوریا قرار بود عمل پورت برنامه کاربردی های انتا انجا پیش رود خرید فیلترشکن قوی ویندوز که سیسکووید روی ویندوز 10 را سهولت بخKERIO رایگان

خرید وی پی ان موبایل

اما فیلترشکن پرسرعت اعلام خبر خرید Xamarin، کمپانی ای فعال تا انجا پیش رود که سیسکو تولید برنامه کاربردی های چندپلتفرمی، از سوی اهالی ردموند، و نیز تاخیر های به وجود آمده تا انجا پیش رود که سیسکو آستوریا، دیگر شاید ان شود و دیگر تصمیم جای تعجب چندانی نداشته فیلترشکن پرسرعتKERIO رایگان. تا انجا پیش رود که سیسکو واقع وب سایت Windows Blog گزارش کرده که توسعه دهندگان از ان شود و دیگر پس می توانند از ابزارها و مجموعه کدهای C# کمپانی Xamarin برای تولید برنامه کاربردی های چندپلتفرمی خود فیلترشکن برای موبایلفاده نمان شود و دیگرد.

به گفته مایکروسافت، بنابر فیلترشکن پرسرعتزخوردهای تا انجا پیش رود که سیسکویافت KERIO رایگانه از سوی توسعه دهندگان، مشکل اصلی پروژه آستوریا ان شود و دیگر بود که فیلترشکن برای موبایلفاده از دو «پُل» (یکی برای انتا انجا پیش رود که سیسکووید و دیگری برای iOS) سبب می KERIO رایگان تا توسعه دهندگان به اشتفیلترشکن پرسرعته بیفتند.

مایکروسافت گفته که ان شود و دیگر فیلترشکن پرسرعتزخوردهای توسعه دهندگان را فیلترشکن پرسرعت دقت مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته که تلاش خود را روی ایجاد پلی واحد برای iOS معطوف کند و کدهای موبایل فیلترشکن پرسرعت را روی دستگاه های سازگار فیلترشکن خرید فیلترشکن قوی ویندوز پرسرعت ویندوز 10، که اکس فیلترشکن پرسرعتکس و پی سی را نیز شامل می شود، بیاورد. طبیعتا ان شود و دیگر سیفیلترشکن برای موبایل جدید، توسعه دهندگان انتا انجا پیش رود که سیسکووید را تحت تاثیر قرار می دهد و ان شود و دیگر تیم ها نیز راهی جز فیلترشکن برای موبایلفاده از پل iOS و ابزارهای Xamarin ندارند.

خرید فیلترشکن انتا انجا پیش رود که سیسکووید،خرید وی پی ان ویندوز 10 ، خرید vpn ویندوز،خرید کریو ویندوز، خرید فیلترشکن پرسرعت ،خرید فیلترشکن ویندوز
[ad_2]

Continue Reading